Algemene Voorwaarden

Check de vergoeding van uw verzekeraar

GGZ zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Check voordat u zich bij ons aanmeldt altijd eerst hoe u bent verzekerd en welk deel van de behandeling bij Psychotherapiepraktijk De Groot wordt vergoed en welk deel u eventueel zelf moet betalen. Dit verschilt per polis en per zorgverzekeraar. Als de praktijk een contract heeft met de verzekeraar, dan wordt (met uitzondering van het eigen risico) alles vergoed. U vindt de gecontracteerde verzekeraars onder de kop “vergoedingen en kosten”.

Ga voordat het traject start ook na of het nodig is dat uw verzekeraar een machtiging afgeeft. Zo voorkomt u onvoorziene kosten na afloop van de behandeling. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.  Als er een contract is met de verzekeraar, dan is geen machtiging nodig.

Psychotherapiepraktijk De Groot is onderdeel van GGZ Expert (agb 94066446). Wanneer er een contract is met uw verzekeraar, dan staat dat bij uw verzekeraar geregistreerd onder “GGZ Expert”. Wanneer u bij uw zorgverzekeraar wilt nagaan wat er vergoed wordt wanneer zorg afgenomen wordt bij een ongecontracteerd zorgaanbieder kunt u ook aangeven dat het om GGZ Expert gaat. Verdere informatie (waaronder het kvk nummer) kunt u vinden op de homepage. Mijn BIG-nummers kunt u vinden op de pagina “Over mij”.

Geen contract met uw verzekeraar

Wanneer psychotherapiepraktijk De Groot geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u iedere maand een factuur die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar.

Gehanteerde tarieven

De geplande tijd en verrichting in de agenda bepalen het tarief, waarbij wel een aanpassing gedaan wordt als de bestede tijd structureel meer dan 15 minuten meer of minder is dan de gereserveerde tijd.

Als er geen contract is met een verzekeraar, dan worden de maximale NZA-tarieven gerekend. Op de website staat de actuele tarieflijst (https://psychotherapiepraktijkdegroot.nl/vergoedingen-en-kosten/).

De in de tarieflijst genoemde tijdsinvestering is onafhankelijk van de verzekering (gecontracteerd of ongecontracteerd) die u heeft.

Geen diagnose en zelf betalen i.v.m. privacy

Vergoeding van psychologische behandeling door uw zorgverzekeraar vindt alleen plaats indien er bij u een psychische stoornis kan worden vastgesteld. Is dit niet het geval, maar wilt u wel psychische ondersteuning, dan is er sprake van coaching. Kijk hiervoor op www.coachingpsych.nl.

Als er wel een diagnose gesteld kan worden maar u ervoor kiest om behandeling aan te gaan zonder dat er diagnose gegevens worden verstrekt aan uw zorgverzekeraar (dit gebeurt uitsluitend bij SGGZ trajecten), dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. De hierboven beschreven procedures voor gecontracteerd en ongecontracteerd verzekeraar zijn ook dan van toepassing. 

Als u wel behandeling wilt voor de gestelde diagnose maar wegens privacy overwegingen niet wilt dat een traject betaald wordt door uw verzekeraar, dan kunt u de behandeling zelf betalen. U zult dan tussentijds voorschotfacturen ontvangen, zoals ook het geval is wanneer er geen contract is met een verzekeraar. Aan het eind ontvangt u een eindnota op basis van 100% van het NZA-tarief.

Eigen risico

Psychologische behandeling komt ten laste van het eigen risico. Dit is niet iets waar de praktijk invloed op heeft. Het eigen risico voor 2024 bedraagt minimaal 385 euro (het kan hoger zijn als u dit zelf verhoogd heeft om korting te kunnen krijgen op uw premie).

Verwijsbrief

De verwijsbrief dient door ons ontvangen te zijn, vóór het eerste gesprek plaatsvindt. De verwijsbrief moet aan de eisen voldoen zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Verwijzen kan het makkelijkst gedaan worden via Zorgdomein.

Het intakegesprek

Zodra de verwijzing ontvangen is door de praktijk zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Voordat u het intakegesprek heeft vult u op een beveiligd platform een intakeformulier in. De link om op het beveiligde platform te komen ontvangt u na het maken van de afspraak via een aparte mail. Het is belangrijk dat dit formulier uiterlijk 2 weken voor het intakegesprek volledig ingevuld is omdat dit gebruikt wordt in het intakegesprek. Wanneer het formulier niet op tijd ingevuld is zal het intakegesprek geannuleerd worden en, indien gewenst, opnieuw worden ingepland op een later moment. Er wordt gewerkt met dit intakeformulier omdat het ervoor zorgt dat behandeling eerder kan starten en ook wordt hierdoor eerder duidelijk of u met uw klachten en doelen bij de praktijk aan het juiste adres bent en of er voldoende motivatie is om echt in behandeling te gaan (helaas gebeurt het regelmatig dat er kostbare tijd verloren gaat omdat afspraken op het allerlaatste moment worden geannuleerd met redenen die eerder te voorzien waren).

Het intakegesprek is erop gericht een beeld te krijgen van uw klachten, de mogelijke oorzaken van die klachten en uw behandeldoelen. De intake is er ook voor bedoeld te kijken of ik de aangewezen persoon ben om samen met u met uw hulpvraag aan de slag te gaan. Daarnaast is dit ook het moment waarop we beiden kunnen kijken of er een klik is en of we met elkaar willen werken.  Tijdens het eerste gesprek dient u een geldig legitimatiebewijs (bijv. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee te nemen.

Annuleringen

In geval van verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen (bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken) of mailen. Als het u niet lukt om naar de praktijk te komen dan kunt u uw afspraak ook op de dag zelf nog omzetten in een beeldbelcontact.

Wanneer u zich niet of niet tijdig afmeldt, betaalt u €75 voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. U ontvangt een (aparte) factuur en kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Betalingstermijn

Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal de behandelaar een betalingsherinnering sturen.

Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de betalingsherinnering niet aan de verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van u.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40.

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u altijd mailen of telefonisch contact opnemen.