Privacystatement

I. de Groot, Psychotherapiepraktijk De Groot, gevestigd te Zevenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69559171, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe I. de Groot met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie I. de Groot persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan de praktijk van I. de Groot;
 • bezoekers van psychotherapiepraktijkdegroot.nl;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van I. de Groot;
 • sollicitanten;
 • supervisanten;
 • alle overige personen die met I. de Groot contact opnemen of van wie I. de Groot persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

I. de Groot verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, (digitale) vragenlijsten of webformulieren waaronder eHealth toepassingen) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van I. de Groot zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidig bezoek, bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • door I. de Groot vastgelegd worden ten behoeve van studiedoeleinden (zoals audio- en video materiaal), waarbij een separate toestemmingsverklaring wordt ingezet (met daarin de mogelijkheid deze elk moment in te trekken). Dit audio- en/of videomateriaal wordt na gebruik voor studiedoeleinden vernietigd;
 • gegenereerd worden bij e-health toepassingen via een beveiligd platform;
 • vermeld staan in het kwaliteitsstatuut van I. de Groot.

3. Doeleinden verwerking

I. de Groot verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite psychotherapiepraktijkdegroot.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

I. de Groot verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

I. de Groot kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van I. de Groot persoonsgegevens verwerken. I. de Groot sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

I. de Groot deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. I. de Groot deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

I. de Groot geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt I. de Groot er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

I. de Groot bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. I. de Groot hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens van supervisanten: 1 jaar na afronding van de supervisie;
 • gegevens van coachingstrajecten: 1 jaar na afronding van het traject;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt, in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

I. de Groot kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van I. de Groot gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht I. de Groot te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met I. de Groot door een e-mailbericht te sturen naar ilse@psychotherapiepraktijkdegroot.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop I. de Groot persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met I. de Groot door telefonisch contact op te nemen op: 06-40984869. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).