Klanttevredenheid

Wanneer een traject afgerond wordt, of bij verlenging nadat er een jaar verstreken is, wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst over de tevredenheid (de CQi) in te vullen.

Onderstaand zijn de gemiddelde scores van de cliënten die tussen januari en oktober 2021 een BGGZ of SGGZ traject hebben afgerond.

Bejegening

Deze schaal geeft aan of op een begrijpelijke manier uitleg gegeven is en of de cliënt het gevoel had serieus genomen te worden.

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,8

Informatie behandeling

Deze schaal geeft aan of de cliënt op een begrijpelijke manier uitleg gekregen heeft over de behandelopties (inclusief de voor en nadelen), het te verwachten resultaat van de behandeling en over manieren waarop de cliënt met zijn of haar klachten om kan gaan.

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,3

Samen Beslissen

Deze schaal zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling, het behandeldoel en specifieke wensen binnen de behandeling. 

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,7

Uitvoering behandeling

Deze schaal geeft aan hoe tevreden een cliënt is met het resultaat van de behandeling en of de behandeling naar mening van de cliënt de juiste aanpak voor de klachten was.

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,5

Gemiddeld cijfer: 8,7

Actiepunten voor 2022 naar aanleiding van de uitkomsten

Uit de tevredenheidsmeting komt naar voren komt dat de score op de schaal “informatie behandeling” wat achterblijft bij de andere scores. Daarom wordt hier voor 2022 een actiepunt van gemaakt. Informatie die verstrekt wordt over de behandelopties, de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen, de resultaten die een cliënt kan verwachten en ook uitleg over hoe om te gaan met klachten zal duidelijker verstrekt worden bij het bespreken van het behandelplan, zowel na intake als evaluatie (als het behandelplan is aangepast). Ook zal op die momenten duidelijk aan de cliënt gevraagd worden of er nog onduidelijkheden zijn of dat er nog informatie gemist wordt.

Een tweede actiepunt bestaat uit het op de website opnemen van informatie over patiëntenverenigingen. Uit de CQi komt naar voren dat die informatie soms gemist wordt.